Oferta

 • Usługi księgowe

Nasza usługa obejmuje już czynności przygotowawcze, począwszy od uzyskania NIP, REGON, łącznie z podjęciem stosownych uchwał, koniecznych w ich uzyskaniu.

Na wstępie współpracy, pierwszym krokiem dla jej rozpoczęcia jest ustalenie prawidłowego bilansu otwarcia oraz przygotowanie prawidłowej ewidencji lokali i ich właścicieli oraz przedstawienie wymaganych do tego dokumentów.

Kompleksowa obsługa rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej będzie obejmowała:

 1. dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty, prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

2. rozliczanie poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych na poczet:

a. zaliczek w poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

b. zaliczek za media dostarczane do lokali poszczególnych właścicieli,

3. prowadzenie rozliczeń otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców

4. prowadzenie pełnego i terminowego zakresu ewidencji, sprawozdawczości i rozliczeń z tytułu podatków i innych należności wobec jednostek zewnętrznych, w tym Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Miasta, GUS i inne,

5. terminowe opłacanie podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną,

6. prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (CIT-8, PIT-4R, PIT-11 ), zgodnie z obowiązującym prawem,

7. Stały dostęp do przekazanych dokumentów i księgowanych danych.

Wykonywane czynności księgowe, w ramach zakresu świadczonych usług:

1. Księgujemy: naliczenia opłat za lokale (zaliczki eksploatacyjne i na media), wyciągi bankowe, dokumenty kosztowe i inne dowody księgowe

2. Prowadzimy rozrachunki z właścicielami, dostawcami i odbiorcami

3. Rozliczamy opomiarowane media (ZW+CW, CO) na podstawie przekazanych odczytów liczników,

4. Przygotowujemy noty obciążeniowe z tytułu zaliczki eksploatacyjnej, faktury z tytułu pożytków, informacje o wysokości zaliczki i saldach właścicieli

5. Sporządzamy kalkulację podatku CIT, rozliczenie roczne i sprawozdanie finansowe wspólnoty, roczną deklarację CIT

 • Dostęp do aplikacji WELES3 jest możliwy tylko dla wskazanych przez Ciebie użytkowników, a połączenie jest zawsze szyfrowane.
 • Dla każdego właściciela lokalu dostępna jest natomiast kartoteka lokalu online , gdzie na bieżąco może sprawdzać stan swoich rozrachunków ze wspólnotą.
 • Obsługa lokali przekazanych do użytkowania – Firmy deweloperskie

Prowadzimy obsługę opłat za lokale przekazane do użytkowania przyszłym właścicielom. Z myślą o firmach deweloperskich oferujemy usługę w przypadku, gdy deweloper rozpoczął przekazywanie lokali przyszłym właścicielom, a nie zostały jeszcze sporządzone akty notarialne przenoszące własność i nie utworzyła się jeszcze wspólnota mieszkaniowa.

 1. Prowadzimy ewidencję lokali przekazanych do użytkowania oraz ewidencję użytkowników
 2. Wystawiamy co miesiąc dokumenty sprzedaży-faktury obciążające użytkowników lokali
 3. Prowadzimy rozrachunki z użytkownikami lokali.
 • Kadry i płace

Prowadzimy pełną obsługę kadrowo – płacową pracowników zatrudnianych przez Wspólnoty mieszkaniowe w ramach umów cywilnoprawnych. Sporządzamy i wysyłamy deklaracje ZUS oraz obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, płacony przez pracodawcę.

 1. Wspólnotom mieszkaniowym przygotowujemy zgłoszenie rejestracyjne do ZUS,
 2. W przypadku osób podejmujących pracę, przygotowujemy zgłoszenia do ZUS,
 3. Prowadzimy ewidencję zatrudnionych osób,
 4. W przypadku umów cywilnoprawnych, sporządzamy rachunki w imieniu osób zatrudnionych,
 5. Przygotowujemy i wysyłamy deklaracje ZUS w ramach systemu „Płatnik”,
 6. Przygotowujemy kalkulację zaliczki na podatek PIT płacony przez pracodawcę,
 • CENNIK USŁUG

Koszt obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej zależy przede wszystkim od ilości lokali w nieruchomości, czyli od kwalifikacji małej czy dużej wspólnoty. Od faktu czy we wspólnocie są wyłącznie lokale mieszkalne czy także użytkowe. W wycenie usługi uwzględniamy także ilość miejsc postojowych, dla których liczone są zaliczki i prowadzone rozrachunki.

W cenie usługi podstawowej wykonujemy rozliczenia mediów do 2 razy w roku. W przypadku konieczności wykonywania rozliczeń częściej niż 2 x w roku, rozliczenie każdego medium jest dodatkowo płatne.

Dostęp online do naszego systemu informatycznego Weles3 jest w cenie usługi podstawowej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Aby uzyskać wycenę obsługi księgowej Twojej wspólnoty mieszkaniowej, proszę o złożenie zapytania ofertowego z  podaniem danych, które mają wpływ na cenę usługi. Przedstawimy odwrotnie, skalkulowaną wycenę naszej oferty.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy